Vi har, som de fleste ved, i flere år haft problemer med at overholde budgettet på handicap og psykiatriområdet.
Det er derfor vi, som aftalt i forrige års budget, den sidste års tid, har arbejdet med et servicetjek på området.
Der har været arbejdet intens med både hvordan vi kan spare penge, og hvordan vi kan udvikle de tilbud vi har, og hvad der på sigt ville give god mening at tilbyde af nye tilbud i vores egen kommune.
Der har været afholdt to velbesøgte borgermøder, hvor alle med interesse for området, var velkomne. På det første møde kunne man komme med ønsker for området, og på det andet kunne man komme med input og kommentarer til det fremlagte. Vi er nu så langt i processen, at de første forslag kommer på vores næste møde i voksenudvalget, og det er på høje tid. For på voksenudvalgets område for handicap og psykiatriområdet, overskred vi sidste år budgettet med 3,1 mill. kr. De 3,1 mill. fandt vi på andre områder inden for vores eget budget på voksenområdet, men det er ikke noget vi kan blive ved med, uden at ændre på servicen på de områder, hvor vi tager pengene.
Som skrevet kommer forslagene nu op på næste møde i voksenudvalget, og vi har følgende fire på programmet:

1: Serviceniveau for ledsagelse. Det er et forslag som har til formål at ensrette vores serviceniveau på området.
2: Etablering af flere midlertidige boformer. Målgruppe. Borgere med betydelig fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse eller særlige sociale problemer, der har behov for hjælp, omsorg eller støtte, men som forventes at kunne klare sig i egen bolig inden for 3 år.
3: Etablering af akut- og aflastningsboliger for borgere med psykiske eller kognitive funktionsnedsættelser.
4: At Billund kommune udvider benyttelsen af anvisningsretten til udvalgte borgere med sociale og/eller psykiske problemstillinger.

Det er de fire forslag vi på næste møde i voksenudvalget skal have en grundig drøftelse af, og min indstilling vil under alle omstændigheder være, at vi sender alle fire i høring i handicaprådet, og en af dem i ældrerådet også, før vi tager stilling til dem.

Med venlig hilsen

Robert Terkelsen
Formand for
voksenudvalget(V)
Billund kommune
Mobil 23306054